Lukaşenko yenidən Belarus prezidenti seçilib

Lukaşenko yenidən Belarus prezidenti seçilib

Müəllif: Redaktor

Baş Redaktor

ÑÌÈ íå äîëæíû íàñàæäàòü îäíîìåðíîå âèäåíèå ìèðà - À.Ëóêàøåíêî ÑÌÈ íå äîëæíû íàñàæäàòü îäíîìåðíîå âèäåíèå ìèðà, à äîëæíû îðãàíèçîâûâàòü ïîëíîöåííûé äèàëîã ëþäåé è âëàñòè, ñëóæèòü èíäèêàòîðîì íàñòðîåíèé â îáùåñòâå, ïðåïÿòñòâîâàòü ïðîíèêíîâåíèþ ÷óæäûõ è äåñòðóêòèâíûõ èäåé. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë 11 äåêàáðÿ Ïðåçèäåíò Áåëàðóñè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî íà âñòðå÷å ñ ÷ëåíàìè Êëóáà ãëàâíûõ ðåäàêòîðîâ ñòðàí ÑÍÃ, Áàëòèè è Ãðóçèè. Íà ñíèìêàõ: Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî. Ôîòî Ìàêñèìà Ãó÷åêà, ÁåëÒÀ.

Belarusun hazırki prezidenti Aleksandr Lukaşenko seçicilərin 83,49% səsi yığaraq yenidən respublikanın başçısı seçilib.

Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Lidiya Yermoşina deyib.

“Bütovlükdə respublika üzrə Aleksandr Lukaşenko 83,49% səs yığıb” – deyə Lidiya Yermoşina bildirib.(Trend)

Dünya

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
yenicag.az
yenicag.az
yenicag.az
yenicag.az
Yenicag.Az | Analitik İnternet Qəzeti