Reklam

Reklam

ÑÌÈ íå äîëæíû íàñàæäàòü îäíîìåðíîå âèäåíèå ìèðà - À.Ëóêàøåíêî ÑÌÈ íå äîëæíû íàñàæäàòü îäíîìåðíîå âèäåíèå ìèðà, à äîëæíû îðãàíèçîâûâàòü ïîëíîöåííûé äèàëîã ëþäåé è âëàñòè, ñëóæèòü èíäèêàòîðîì íàñòðîåíèé â îáùåñòâå, ïðåïÿòñòâîâàòü ïðîíèêíîâåíèþ ÷óæäûõ è äåñòðóêòèâíûõ èäåé. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë 11 äåêàáðÿ Ïðåçèäåíò Áåëàðóñè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî íà âñòðå÷å ñ ÷ëåíàìè Êëóáà ãëàâíûõ ðåäàêòîðîâ ñòðàí ÑÍÃ, Áàëòèè è Ãðóçèè. Íà ñíèìêàõ: Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî. Ôîòî Ìàêñèìà Ãó÷åêà, ÁåëÒÀ.

Belarusun hazırki prezidenti Aleksandr Lukaşenko seçicilərin 83,49% səsi yığaraq yenidən respublikanın başçısı seçilib.

Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Lidiya Yermoşina deyib.

“Bütovlükdə respublika üzrə Aleksandr Lukaşenko 83,49% səs yığıb” – deyə Lidiya Yermoşina bildirib.(Trend)

Yenicag.Az - www.yenicag.az

Tarix:
Oxunma sayı: 80
Kateqoriyalar:
Etiketlər:
Paylaş:

× Saytın materialları mənbə göstərilmədən paylaşıla, kopyalana və ya başqa yerdə yayımlana bilməz.

Reklam

Reklam

Nə düşünürsən?
Bənzər Xəbərlər

    Reklam

    Reklam

    "Günün manşet və ən çox oxunan xəbərlərini hər gün e-poçt vasitəsilə təqib etmək üçün Yenicag.Az xəbər bületeninə abunə olun."